De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Hongaars parlement steunt Polen tegen EU-sancties

Het Hongaarse parlement heeft een resolutie aangenomen om Polen te steunen bij een geschil met de Europese Commissie als gevolg van controversiële gerechtelijke veranderingen.
Hongaarse

Huizen van het Parlement, Boedapest, Hongarije – auteur Elekes Andor CC BY-SA 4.0

Eind vorig jaar nam de Europese Commissie de ongekende stap om Artikel 7 van het EU-Verdrag tegen Polen in te stellen, waardoor de druk op Warschau toeneemt vanwege controversiële veranderingen in het rechtsstelsel door conservatieven in het land.

De Hongaarse regering heeft consequent verklaard dat zij zich zou verzetten tegen sancties tegen Polen, waarbij de Hongaarse vice-premier Zsolt Semjen eerder had gezworen dat zijn land Polen zou verdedigen tegen “onrechtvaardige” en “politieke” maatregelen van de EU.

De door het parlement goedgekeurde resolutie luidde: “We doen een beroep op de Hongaarse regering om Polen te steunen, om te voorkomen dat de rechten die Polen krachtens de EU-artikelen kreeg gewaarborgd, worden verminderd, en om zich te verzetten tegen voorstellen die de grondrechten beperken die Polen geniet als een EU lid”.

“Wij Hongaren, net als de Polen … sloten ons vrijwillig aan bij de EU. We deden dit met vertrouwen dat we lid werden van een gemeenschap op basis van waarden zoals wetgeving, recht en vrijheid.”

Hongaarse parlementsleden riepen ook de Hongaarse leden van het Europees Parlement op om eveneens tegen EU-maatregelen tegen Polen te zijn.

De resolutie behaalde 114 stemmen voor en 13 tegen.

Beata Mazurek, een woordvoerster van de Poolse partij Wet en Rechtvaardigheid, zei dat de resolutie “laat zien dat er nu geen sprake zal zijn van sancties tegen Polen.”

Bron: PAP, The News.pl (English version)

EC is klaar om fondsen aan de rechtsstaat te koppelen

De Europese Commissie bereidt nieuwe regels voor die de uitbetalingen van EU-fondsen koppelen aan de situatie op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten, zei Günther Oettinger, EU-commissaris voor begroting op woensdag.
Rechtsstaat

Brussel, Europees Parlement – Auteur Alina Zienowicz Ala z

De aankondiging kwam te midden van een aanhoudende ruzie tussen Warschau en Brussel over de rechtsstaat en de scheiding der machten in Polen.

Vorige maand zei Europees commissaris voor Justitie, Vera, dat Brussel werkt aan een manier om uitbetalingen van alle EU-fondsen afhankelijk te maken van lidstaten die over een efficiënt rechtssysteem beschikken en de rechtsstaat handhaven.

De Europese Commissie nam in december de ongekende stap om Artikel 7 van het EU-Verdrag tegen Polen in te stellen, waardoor de druk op Warschau toeneemt vanwege controversiële veranderingen in het rechtsstelsel door conservatieven in het land.

Rechtsstaat

De stap betekent dat de uitvoerende macht van de EU wil dat de lidstaten van het blok verklaren dat de rechtsstaat in Polen wordt bedreigd.

De stap zou de weg vrij kunnen maken voor sancties tegen Polen, bijvoorbeeld het opschorten van zijn stemrecht in de Europese Unie. Maar straffen voor Warschau zouden unaniem door EU-lidstaten moeten worden gesteund, terwijl Hongarije heeft gezegd dat het geen sancties zou ondersteunen.

De Poolse partij voor Wet en rechtvaardigheid (PiS) heeft gezegd dat ingrijpende veranderingen nodig zijn om een inefficiënt en soms corrupt rechtsstelsel te hervormen dat door het communistische verleden is aangetast, waarbij rechters worden beschuldigd van een zelfingenomen kliek die vaak geen voeling heeft met de problemen van de gewone burgers.

Maar tegenstanders hebben Wet en rechtvaardigheid beschuldigd van het ernaar streven om de hoven met eigen kandidaten te vullen en de rechtsstaat te ontmantelen.

Positief vooruitzicht

Na gesprekken met Poolse functionarissen na een herschikking door de regering in Polen, zei Commissievoorzitter Jean-Claude Junker dat er een kans was dat Warschau en Brussel op een middenweg zouden komen over hun verschillen.

EU-leiders zullen de najaar 2020 begrotingsplannen bespreken die woensdag werden aangekondigd op een informele top volgende week.

Oettinger zei dat hij in dialoog was met de lidstaten om voor mei nieuwe ontwerpregels voor de EU-begroting op te stellen.

Bron: The News.pl (English version)

Poolse FM had ‘goed gesprek’ met Timmermans

De Poolse minister van Buitenlandse Zaken Jacek Czaputowicz heeft gezegd dat hij op zondag een ‘zeer goed gesprek’ heeft gehad met de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, in het licht van de bezorgdheid van de EU dat de rechtsstaat in Polen wordt bedreigd.

Czaputowicz zei dat hij Timmermans naar Warschau had uitgenodigd tijdens de eerste ontmoeting sinds de Poolse minister van Buitenlandse Zaken was benoemd tot zijn ambt in een belangrijke herschikking van het kabinet.

Czaputowicz zei ook dat hij heeft uitlegd dat het Poolse constitutionele tribunaal “volledig legaal” was, na kritiek in zowel Polen als Brussel dat de heersende conservatieven van Polen de rechtbank met haar eigen kandidaten wilden vullen.

Timmermans drong er bij Polen op aan meer betrokken te zijn bij de grensbeveiliging, wat ook in overeenstemming is met het beleid van Warschau, zei Czaputowicz.

Na de zondagse bijeenkomst in Brussel tweette Timmermans dat hij blij was Czaputowicz te hebben ontmoet en dat hij uitkijkt naar de dialoog over de situatie van de Poolse rechtsstaat.

In december nam de Europese Commissie de ongekende stap om Artikel 7-procedures tegen Polen in te voeren, waardoor de druk op Warschau toeneemt vanwege controversiële veranderingen in het rechtsstelsel door conservatieven in het land. (Vb)

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken betreurt het dat de EU vicevoorzitter artikel 7 heeft geactiveerd

Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat het de beslissing van de Europese Commissie betreurt om de ongekende stap te nemen om artikel 7 van het EU Verdrag tegen Warschau in te leiden, eraan toevoegend dat de stap “in wezen politiek, en geen juridische” is.

De stap door de EU uitvoerende macht op woensdag “legt een onnodige last op onze wederzijdse betrekkingen, wat het moeilijk kan maken om begrip en wederzijds vertrouwen tussen Warschau en Brussel op te bouwen. Daarom zijn we altijd klaar voor gesprekken … “ zei het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken.

In een op zijn website gepubliceerde verklaring voegde het ministerie van Buitenlandse Zaken eraan toe dat de Poolse regering te goeder trouw een dialoog voert met de Europese Commissie.

“We zijn ervan overtuigd dat alle lidstaten, zonder een van hen onnodig te stigmatiseren, zorgvuldig zullen luisteren naar de argumenten van Polen, ongeacht de onnodige politieke druk van de Europese instellingen.”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat Polen zijn rechtssysteem wil blijven hervormen. “We zijn het onze kiezers verschuldigd, dit is wat de samenleving van ons verwacht. We staan open voor een sociaal en politiek debat over deze belangrijke hervorming, en van onze Europese partners verwachten we een alomvattende, objectieve evaluatie en een beter begrip voor de veranderingen die werden aangebracht om wetten op te stellen voor de Hoge Raad en de Nationale Raad voor de Rechtspraak tijdens het wetgevende werk. “

‘Eenzijdige en oneerlijke meningen’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken voegde hieraan toe: “We kunnen geen eenzijdige en oneerlijke meningen over Polen accepteren. De negatieve informatiecampagne over hervormingen in ons land is niet gebaseerd op feiten en verhindert dat we de beschuldigingen kunnen aanpakken. Het heeft een impact op de objectiviteit van Europese instellingen en schaadt onze goede samenwerking.”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat Polen “klaar is om zijn claims voor het Hof van Justitie te verdedigen als een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie, en verwacht zelfs dat het in staat zal zijn om dit te doen.”

Bron: msz.gov.pl, The News.pl (English version)

Hongarije: We zullen Polen verdedigen tegen sancties

De Hongaarse vice-premier Zsolt Semjen heeft woensdag toegezegd dat zijn land Polen zou verdedigen tegen “onrechtvaardige” en “politieke” maatregelen van de EU.

Semjen sprak nadat de Europese Commissie eerder op de dag de ongekende stap had genomen om artikel 7 van het EU-Verdrag tegen Polen in gang te zetten, waardoor de druk op Warschau toenam over controversiële veranderingen in het rechtsstelsel door de heersende conservatieven van het land.

Semjen zei dat het onacceptabel is dat Brussel druk uitoefent op soevereine EU-lidstaten en democratisch gekozen regeringen arbitrair bestraft, aldus het Poolse persbureau PAP.

Sancties tegen Warschau krachtens artikel 7 zouden door de EU-lidstaten unaniem moeten worden gesteund, terwijl Hongarije in het verleden herhaaldelijk heeft verklaard dat het geen sancties zou ondersteunen.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Europarlementsleden waarschuwen Polen inzake rechtsstaat

Polen moet de scheiding der machten, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de grondrechten respecteren, anders kan het stemrecht van het land in de Raad van de Europese Unie worden opgeschort, heeft het Europees Parlement gewaarschuwd.

Na een discussie op woensdag over de rechtsstaat in Polen, zei het Europees Parlement dat de situatie een “duidelijk risico van een ernstige schending” van de waarden van de Europese Unie vormde en stemde om de eerste fase van de “Artikel Zeven” procedure in gang te zetten.

Op grond van artikel 7 – het back-upplan van de Europese Unie voor het omgaan met lidstaten die als een schending van de grondrechten worden beschouwd – zal de Raad een formele waarschuwing geven.

“Als het risico aanhoudt en de Poolse autoriteiten weigeren om te voldoen aan de aanbevelingen van de Europese Unie inzake de rechtsstaat, kan de procedure leiden tot opschorting van de stemrechten van Polen in de raad”, aldus het Europees Parlement.

‘Eenzijdig document’

Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken zei, dat de resolutie van het Europees Parlement dat Polen bekritiseerd beschouwd moet worden als een “politiek instrument” om druk uit te oefenen op ons land.

Het ministerie zei ook dat de resolutie een “eenzijdig” document is, voornamelijk “gebaseerd op politiek oordeel in plaats van een degelijke analyse van de juridische situatie.”

Het Europees Parlement zei dat “een met redenen omkleed voorstel” zou worden opgesteld, een document dat nodig is om de Raad op te roepen om het mechanisme van de rechtsstaat te activeren.

Het Europees Parlement drong er bij Polen op aan om geen nieuwe wetten uit te vaardigen, tenzij deze de onafhankelijkheid van de rechtbanken volledig waarborgen, grootschalige houtkap in het Białowieża-woud te stoppen, het recht op vrijheid van samenkomst te respecteren, de recente ”’xenofobe en fascistische’ 11 november Onafhankelijkheidsdag mars” in Warschau te veroordelen, en om gratis en toegankelijke anticonceptie en de zogenaamde morning-after pil beschikbaar te stellen over de toonbank.

Verhogen van de inzet

De beslissing van de Europarlementsleden op woensdag verhoogt de inzet in een voortdurende ruzie tussen Brussel en Warschau over de rechtsstaat in Polen.

Gevraagd naar de Onafhankelijkheidsdag mars in Warschau, zei Jarosław Kaczyński, leider van de heersende conservatieve Partij voor Wet en Rechtvaardigheid (PiS), dat er enkele “volledig onaanvaardbare” incidenten waren, maar voegde eraan toe dat deze voorvallen “op het randje” waren, en dat ze “zeer waarschijnlijk een provocatie” waren.

De Poolse premier Beata Szydło zei dat ze de ‘schandalige’ gebeurtenissen van woensdag in het Europees Parlement zou opnemen tijdens een EU-top op vrijdag.

Bron: The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2021 All Rights Reserved Polennieuws.nl