De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Drie presidenten wonen begrafenis Jaruzelski bij

President Bronisław Komorowski en de voormalige presidenten Aleksander Kwaśniewski en Lech Wałęsa zullen vrijdag, de begrafenis bijwonen van de laatste communistische leider van Polen generaal Jaruzelski.

De begrafenis van Wojciech Jaruzelski, die in 1981 de Staat van Beleg afkondigde in een poging om de Solidariteit vakbeweging te verpletteren en die zondag op 90-jarige leeftijd stierf, zal om 14:00 uur op Warschau’s prestigieuze Powązki militaire begraafplaats beginnen.

De Generaal, nog steeds een omstreden figuur in Polen, 25 jaar na de val van het communisme, zal begraven worden in de buurt van het graf van de voormalige communistische leider van Polen na WWII Bolesław Bierut.

Vóór de begrafenis, om 11 uur, zal er een speciale mis worden gecelebreerd voor de overledene in de veld kathedraal van het Poolse leger.

Een oppositie parlementariër en tegenstanders van Wojciech Jaruzelski hebben gedreigd om te proberen de rouwstoet te stoppen als deze zich verplaatst van de kathedraal naar zijn laatste rustplaats.

Bron: The News.pl (English version)

Communistische tijdperk ‘stilte cabines’ tentoonstelling opent in Bydgoszcz museum

Geluiddichte, plexiglas cabines gebruikt door Polen’s diplomaten in de Poolse Ambassade in Keulen tijdens het communistische tijdperk om afluisteraars te weren zijn geïnstalleerd in een museum in Bydgoszcz, Polen.

De zogenaamde ‘stilte cabines’ werden gedoneerd aan het Museum van Diplomatie en Poolse Vluchtelingen door het Poolse ministerie van buitenlandse zaken, en de officiële opening van de nieuwe, vreemde, tentoonstelling werd op maandag bijgewoond door de minister van buitenlandse zaken Radosław Sikorski en voormalig minister van Financiën Jan Rostowski.

De stilte cabines zijn gebruikt door Poolse communistische diplomaten in het democratische West-Duitsland wanneer besprekingen over gevoelige kwesties werden gevoerd.

“Diplomaten vreesde dat zij afgeluisterd zouden worden door vijandige, bourgeois professionals van de NAVO. Zodat de belangrijkste discussies werden uitgevoerd in de stilte cabines,” vertelde Minister Sikorski aan de journalisten.

“Om de mogelijkheid van afluisteren te elimineren, konden de stilte cabines alleen zonder schoenen en jas betreden worden,” zei Radosław Sikorski, toevoegend dat hij blij was dat de hutten aan het museum in Bydgoszcz geschonken waren, de geboortestad van de Poolse minister van buitenlandse zaken.

Foto stilte cabine

Bron: gazeta.pl

The News.pl (English version)

Mazowiecki en solidariteit belangrijkste in de val van het communisme

Vijfentwintig jaar na de val van het communisme, ontdekt een nieuwe opiniepeiling dat de Polen de overleden Tadeusz Mazowiecki zien als de grootste held van de periode en solidariteit als de belangrijkste katalysator voor de transformatie.

Mazowiecki

Mazowiecki in 1989 -auteur Artur Klose

De opiniepeiling door CBOS vond dat de helft van de ondervraagden dacht dat de Solidariteit Vakbond beweging de belangrijkste oorzaak was van de instorting van het communisme, hoewel 40 procent dacht dat Johannes Paulus II’s rol een beslissende factor was.

Drieëntwintig procent zei dat het regime onder het gewicht van een afbrokkelende economie viel.

Terwijl 76 procent dacht dat Lech Wałęsa, solidariteit leider en de eerste president van post-communistisch democratisch Polen, de belangrijkste figuur in de revolutie was, noemde 79 procent van de respondenten Tadeusz Mazowiecki, premier van Polen na de historische verkiezingen van juni 1989 die vorig jaar stierf.

Zesendertig procent vertelde de enquêteurs dat de grootste fout van de periode de snelle en vergaande privatisering was, terwijl 29 procent zei dat de doorlichting van de voormalige communistische medewerkers niet streng genoeg was.

De Amerikaanse president Barack Obama zal op 4 juni de plechtigheden in Polen bijwonen de datum die de 25ste verjaardag van de 1989 juni verkiezingen markeert, die een aardverschuiving zag voor de solidariteit kandidaten

Bron: IAR

The News.pl (English version)

Economie

Algemeen

Polen heeft na de Tweede Wereldoorlog het economisch model van de Sovjet-Unie gekopieerd. Banken en grote bedrijven werden genationaliseerd en het grootgrondbezit werd opgeheven. Slechts de kleinere boerenbedrijven en de dienstensector bleven in particuliere handen. Het levenspeil bleef lange tijd erg laag, maar wel veranderde Polen geleidelijk van een overwegend agrarisch in een geïndustrialiseerd land. In 1995 werkten er van de beroepsbevolking 22% in de landbouw, 32% in de industrie en 46% in handel en dienstensector. De onevenwichtige economische ontwikkeling en de verwaarlozing van de consumptieve sector vormden een belangrijke oorzaak voor de sociale onlusten van 1956, 1970 en 1980. Tussen 1980 en 1995 steeg het bruto nationaal product (bnp) per hoofd van de bevolking gemiddeld met 2,4% per jaar (in 1994 al 5,2% en in 1995 liefst 7%; in 1996 5,5%); in absolute termen was het bnp echter laag (in 1995 $ 2.790 per hoofd van de bevolking).

In 1989 werden de vrije markt principes in de Poolse economie hersteld. Op 1 jan. 1990 nam de regering Mazowiecki een omvangrijk economisch hervormingsprogramma aan. Het voorzag in het vrijlaten van de prijzen (in 1991 verviervoudigden ze zonder dat er loonstijging tegenover stond), voorts het convertibel maken van de zloty en de invoering van een zware belasting op loonstijgingen die uit zouden gaan boven de vastgestelde norm. Daarnaast was een belangrijk doel het onder controle krijgen van de overheidsuitgaven door vermindering van de uitgaven en een strakker belastingsysteem. Als gevolg van dit beleid daalde de inflatie (15% in 1997) en breidde de particuliere sector zich snel uit. Polen heeft zich in de jaren negentig in hoog tempo tot een vrijemarkteconomie ontwikkeld en is daarmee, in vergelijking tot de andere voormalige Oostbloklanden, koploper.

Landbouw, veehouderij en visserij

Het grootgrondbezit werd na de communistische machtsovername opgeheven, dwz. het grondbezit boven de 50 ha (100 ha in de nieuw verworven westelijke gebieden). Aanvankelijk werden de kleinere particuliere bedrijven met rust gelaten, maar na 1949 werd geprobeerd de boeren ertoe te bewegen hun bedrijven samen te voegen in collectieve bedrijven of coöperaties aan te gaan. In een poging meer greep op de agrarische sector te krijgen werden zgn. landbouwkringen opgericht: instellingen die landbouwmachines verhuren, als gezamenlijk inkoopbureau voor particuliere boeren fungeren en het verenigingsleven op het platteland organiseren. Het particuliere bezit in de agrarische sector heeft gedurende de communistische periode steeds overheerst (tussen de 75 en 85% van het totale landbouwareaal). In okt. 1991 werden de staatsboerderijen opgeheven. De 0,5 miljoen boeren van die bedrijven waren vrij om voor zichzelf te beginnen. Het gemiddelde particuliere bedrijf was in 1989 5 ha groot. De werkloosheid in de landbouw, m.n. in het noorden en noordoosten, is sinds 1989 vrij snel gestegen. De hele landbouwsector draagt voor slechts 6% bij in het bnp.

Behalve granen (tarwe, rogge, gerst en haver) produceert Polen traditioneel veel aardappelen en suikerbieten.

De veehouderij omvat vnl. runder- en varkensteelt. Gebrek aan veevoer en een slechte infrastructuur zijn de belangrijkste belemmeringen voor groei in deze sector.

Visserij. De visvangst op de Oostzee en daarbuiten wordt door een grote visserijvloot bedreven. Kabeljauw en haring zijn de voornaamste producten.

Industrie

De meeste industrie is gevestigd in het zuiden van het land, met als zwaartepunt Opper-Silezië metaal-, elektrotechnische, chemische en houtverwerkende industrie). Grote industriesteden zijn daarnaast Lódz (chemische industrie en vooral textiel), Warschau (werktuig- en machinebouw, textiel, bouwmaterialen), Poznan (machinebouw, celplasserose, bouwmaterialen, textiel) en Gdansk (scheeps- en machinebouw). Sinds 1990 is de particuliere sector sterk gegroeid. Een groot probleem vormt echter nog steeds de privatisering van de grote staatsbedrijven. De privatiseringswet van juli 1990 leidde niet tot het gewenste effect. Bovendien heeft de industrie, die zich op de export naar de Sovjet-Unie richtte, moeite met overschakelen. Een bijkomend probleem is de enorme milieuvervuiling die de industrie veroorzaakt.

Mijnwezen

Polen is rijk aan delfstoffen. Steenkool wordt gewonnen in Opper-Silezië, Neder-Silezië en het Lublin bassin, ligniet bij Belchatów. Voorts beschikt het land over rijke koper-, zink- en zwavelvoorraden. Winning van ijzererts, gas en aardolie vindt ook plaats, maar wordt onvoldoende geëxploiteerd om in de eigen behoefte te voorzien.

Energie

De elektriciteitsopwekking vindt plaats in warmtekrachtcentrales. Aan een kerncentrale bij Zarnowiec werd gebouwd, maar na vele protesten werd in 1990 de bouw stilgelegd.

Handel

Polen heeft een chronisch tekort op de handelsbalans. Belangrijkste exportproducten zijn steenkool, chemische producten en levensmiddelen. Ingevoerd worden o.a. machinerieën, aardolie, chemische producten en levensmiddelen. Voornaamste handelspartner is Duitsland, naast Italië, Rusland, Groot-Brittannië, Nederland en Frankrijk.

Bankwezen

Per 31 dec. 1989 werd het gehele bankwezen gereorganiseerd. De Nationale Bank van Polen werd hierdoor onafhankelijk van de overheid en kreeg vergaande bevoegdheden inzake de wisselkoers en het niveau van de rente. Na 1989 is het aantal commerciële banken explosief gegroeid. Ook werd vanaf dat jaar een aantal banken, geheel of gedeeltelijk in privé bezit opgericht. In 1991 werd de beurs in Warschau geopend.

Verkeer

De ontwikkeling van het spoorwegnet is achtergebleven bij de economische groei. Van het totale net (bijna 25 000 km) is minder dan de helft geëlektrificeerd. Het wegennet (ca. 368 000 km) is redelijk goed. De koopvaardijvloot omvat 591 schepen (uitgezonderd de visserijvloot). De voornaamste zeehavens zijn Szczecin, Gdynia en Gdansk. Warschau heeft een internationale luchthaven. De nationale luchtvaartmaatschappij is de Polskie Linie Lotnicze (LOT).

Bronnen:
Eigen research,
Wikipedia,

Copyright © All rights Reserved by Polennieuws.nl.

Staat van Beleg moordzaak met bestemming Straatsburg

Een moeder die gelooft dat haar zoon in mei 1982 werd vermoord door de oproerpolitie, heeft aangekondigd dat ze de zaak naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg brengt.

De zaak van Piotr Majchrzak werd in april dit jaar gesloten door Polen’s Hooggerechtshof, terwijl het Hof eerdere Gerechtshof uitspraak handhaafde dat er geen bewijs is om de identiteit van de daders te bevestigen.

“Het is zeer onrechtvaardig en verkeerd dat de Poolse staat volledig haar rug naar de ouders heeft gekeerd van een jongen die vermoord werd tijdens de Staat van Beleg,” heeft de advocaat van de familie Aleksandra Graf verklaard.

Student Piotr Majchrzak werd in het centrum van Poznań, west Polen, op de avond van 11 mei 1982 aangevallen.

Hij stierf in het ziekenhuis op 18 mei, na niet meer tot bewustzijn te zijn gekomen.

Zijn ouders hebben altijd volgehouden dat het misdrijf werd uitgevoerd door functionarissen van ZOMO, de Poolse oproerpolitie tijdens het communistisch tijdperk.

Teresa Majchrzak, moeder van de overledene, kondigde haar Straatsburg gang aan, slechts enkele dagen nadat de familie van een bewezen slachtoffer van geweld door de politie, compensatie kreeg door het Europees Hof van de Mensenrechten.

Eerder deze week oordeelde het Hof dat Polen 20.000 euro moet betalen aan de vader van Grzegorz Przemyk, een schooljongen die door de politie in de zomer van 1983 werd doodgeslagen.

Przemyk’s vader had bij het Hof geklaagd dat de Poolse autoriteiten “geen effectief onderzoek hadden verricht om de aansprakelijkheid voor de dood van zijn zoon vast te stellen.”

Bron: Wprost, Gazeta Wyborcza

The News.pl (English version)

Anti communistische activisten in de rij voor voordelen

Maar liefst 230.000 voormalig anti communistische activisten kunnen in aanmerking komen voor uitkeringen in het kader van een wetsvoorstel voorbereid door de Poolse Senaat, heeft onderzoek geconstateerd.

Het cijfer is aanzienlijk hoger dan de eerste ramingen gemaakt door de Senaat, met het wetsvoorstel bedoelt uitsluitend steun te verlenen aan die veteranen die zich momenteel in erbarmelijke financiële omstandigheden bevinden.

De Senaat berekend in eerste instantie dat ongeveer 10.000 tot 20.000 voormalige activisten in aanmerking zouden komen voor de voordelen.

Echter, Polen’s Hogerhuis van het Parlement gaf het publieke opinie onderzoek centrum (CBOS) opdracht om onderzoek te doen naar de zaak.

Bijna 800.000 Polen, momenteel boven de leeftijd van veertig, verklaarden dat zij hadden deelgenomen aan de Poolse anti communistische beweging, en van deze kunnen 230.000 in aanmerking komen voor een uitkering.

Het hoogste voordeel zou een maandelijks bedrag van 800 zloty (185.5 euro) zijn.

Aanvragers zullen documentatie van hun politieke activiteiten moeten verstrekken als het wetsvoorstel is aangenomen.

Bron: Rzeczpospolita

The News.pl (English version)

Hernieuwd zoeken naar overblijfselen communistische slachtoffers

Powązki Militare Begraafplaats

Tweede Wereldoorlog graven op de Powązki Militare Begraafplaats – auteur Halibutt

De tweede fase van een zoektocht naar de overblijfselen van Poolse verzet leiders geëlimineerd door de communistische autoriteiten is in Warschau aangekondigd.

De opgravingen zullen begin volgende week plaatsvinden bij ongemarkeerde graven in Warschau’s Powązki militaire begraafplaats.

Historici van het door de staat gesteunde Instituut voor Nationale Herinnering (DBB) hopen de stoffelijke resten te vinden van ongeveer 200 mensen die tussen 1948 en 1956 geëxecuteerd werden.

“Over een periode van ongeveer vier weken gaan we een gebied afdekken dat nog niet getest is in de zomer van het afgelopen jaar,” zei historicus Dr. Krzysztof Szwagrzyk, die leiding aan het project geeft, in een interview met het Poolse Persagentschap (PAP).

De eerste fase van de opgravingen onthulde de overblijfselen van ongeveer 117 veteranen, van wie velen gedood werden door een enkele kogel in de achterkant van het hoofd, in de stijl van het bloedbad van Katyń. Bewijs van ernstige marteling werd op sommige slachtoffers geopenbaard.

Dankzij DNA monsters afkomstig van familieleden van de slachtoffers, is het al mogelijk geweest om naoorlogse verzetsstrijders te identificeren.

Historici hopen dat de volgende fase een aantal van Polen’s meest legendarische oorlogstijd en naoorlogse verzetsstrijders zal lokaliseren.

Deze omvatten Witold Piłecki, de man die vrijwillig werd opgesloten in het vernietigingskamp Auschwitz om een inlichtingen verslag te verzamelen, evenals Generaal Emil Fieldorf, voormalig hoofd van een afgesplitste divisie van het Poolse ondergrondse binnenlandse leger (AK).

Bron: The News.pl (English)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2020 All Rights Reserved Polennieuws.nl